Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κάλλιστος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ψευδοπροφήτες, μάγοι και αιρετικοί στο Βυζάντιο κατά τον 14ο αιώνα. Επτά ανέκδοτες ομιλίες του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α΄, Κωνσταντίνος Παΐδας (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας 6 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2011)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6736-14-8
Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Βυζαντινή πηγή (επτά ομιλίες) του 14ου αι. Παρατίθεται το πρωτότυπο μαζί με τη νεοελληνική μεταγραφή του Κ. Παΐδα. Εισαγωγή (αναφέρεται κυρίως στον συγγραφέα, την εποχή και το έργο του) σσ. 15-67. Ακολουθούν οι επτά σχολιασμένες ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλίστου Α΄ σσ. 70-401. Βιβλιογραφία σσ. 403-425, Ευρετήριο βυζαντινών ονομάτων και λέξεων σσ. 427-432 και Ευρετήριο νεότερων συγγραφέων και εκδοτών σσ. 433-437. Σύνολο σελ. 440.
Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Κάλλιστος Α΄, Οικουμ. Πατριάρχης.
Παλαιολόγεια εποχή.
Παλαιολόγοι.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.