Άγιος Στέφανος Αρναίας (Σεπτ. 2005). Πίσω από το καμένο τέμπλο: Η Πλατυτέρα στο Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]

GM2-CH-AR01-015.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Αρναίας (Σεπτ. 2005). Πίσω από το καμένο τέμπλο: Η Πλατυτέρα στο Ιερό
Περιγραφή
Άγ. Στέφανος Αρναίας, Χαλκιδική, φωτ 15. Γενικό του Ιερού πίσω από το τέμπλο, με την Παναγία τη Βλαχερνίτισσα, την Πλατυτέρα των Ουρανών, στην κόγχη. Κάτω, ανάμεσα στα τρία παράθυρα, απεικονίζονται ολόσωμοι ιεράρχες.
Χρόνος λήψης
12/9/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Ιερό σε εκκλησία.
Μακεδονία.
Παναγία Βλαχερνίτισσα / Βλαχερνιώτισσα.
Πυρκαγιά.
Τοιχογραφία.
Χαλκιδική.