Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα