Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα