Γέφυρα του Τσομπάν κοντά στο Πασινλέρ
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα