Νομός Αδριανουπόλεως
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Νομός Αδριανουπόλεως
Asdracha, La Région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles (1976) Αδριανούπολη
Asdracha, «Thrace orientale et Mer Noire» Byzantina Sorbonensia 7 (1988) Μητρόπολη Αδριανουπόλεως, μητροπολιτικό συγκρότημα
Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (1978) Αδριανούπολη
Barrington Atlas, Maps (2000) Αίνος
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Νομός Αδριανουπόλεως
Burton, Orient Express (2001) Νομός Αδριανουπόλεως
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) Αίνος
Freely, The Marmara (1998) Αδριανούπολη
Goodwin, Edirne (1995) Αδριανούπολη
Harrell, Tours Near Istanbul vol. ΙΙ (1978) Αδριανούπολη
Heather, Goths and Romans (1994) Αδριανούπολη
Hinterland (Variorum 1995) Νομός Αδριανουπόλεως  
İnalcık, «The Rise of the Ottoman Empire» The Cambridge History of Islam 1Α (1970) Νομός Αδριανουπόλεως
İşλi, Koz (eds), Edirne (1998) Αδριανούπολη
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Νομός Αδριανουπόλεως  
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) Νομός Αδριανουπόλεως  
Kuran, Mosque (1968) Αδριανούπολη
Liakopoulos, Ottoman Conquest of Thrace (2002) Νομός Αδριανουπόλεως
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Επαρχία Αίνου
Nicol, Cantacuzene (1996) Αδριανούπολη
Nicol, Last Centuries (1993) Αδριανούπολη
Nicol, Καντακουζηνός (2008) Αδριανούπολη
Nicol, Τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου (1996) Αδριανούπολη
ODB I-III (1991) Αίνος
TIB 6 Thrakien (1991) Νομός Αδριανουπόλεως
Treadgold, Army (1995) Νομός Αδριανουπόλεως
Treadgold, History (1997) Νομός Αδριανουπόλεως
Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004) Αδριανούπολη
Αρχείον Θρακικού Λ-Γ Θησαυρού τ. Γ΄ (1936-1937) Επαρχία Αίνου