Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Νοέμβριος 1831 Β (Επιγρ. ΑΠΑΝ 04)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα