Επιγραφή του 1838 στον Άγιο Αθανάσιο Βάρνας
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Επιγραφή του 1838 στον Άγιο Αθανάσιο Βάρνας
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική επιγραφή για την εκ βάθρων ανοικοδόμηση του ναού, που έγινε το 1838, επί Μητροπολίτη Βάρνας Ιωσήφ του Σερραίου (1830-1849). Στις πρώτες αράδες αναφέρεται η πυρπόληση του παλαιού ναού, στις 15 Φεβρουαρίου του 1836, δίχως εξηγήσεις για τους λόγους που προκάλεσαν την βέβηλη επίθεση. Στη συνέχεια μνημονεύονται γενικά οι φιλόκαλοι και φιλόχρηστοι Βαρναίοι, αυτόχθονες και άλλοι, που θα καυχώνται για τον (όντως) περικαλλή ναό, τον άξιο μιας πόλεως σαν τη Βάρνα, και ο Μητροπολίτης Ιωσήφ, υπεύθυνος για την ανοικοδόμηση.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Πέτρινη ορθογώνια παραλληλόγραμμη πλάκα με μεγαλογράμματη επιγραφή σε 14 αράδες, εντοιχισμένη στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του ναού.
Αρχική θέση
Στο υπέρθυρο του εξωνάρθηκα του Αγίου Αθανασίου «στα Λουτρά»
Σημερινή θέση
Στο υπέρθυρο του εξωνάρθηκα του Αγίου Αθανασίου «στα Λουτρά»
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Βάρνα.
Βουλγαρία, 19ος αι..
Επιγραφή, επιγραφές.
Κλήρος, κληρικοί.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πυρπόληση.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.