Στο ψαλτήρι του Αγίου Νικολάου Πριγκήπου
[Φωτογραφικό υλικό]