Ιάκωβος Mytilena Sacra τ. Β΄ (1974)
[Βιβλιογραφία]