Στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας: Μεταλλική ρόδα μίας από τις άμαξες (της νεκρικής πομπής;)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_34.JPG
Τίτλος
Στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας: Μεταλλική ρόδα μίας από τις άμαξες (της νεκρικής πομπής;)
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 34
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμαξα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Τύμβος, τύμβοι.