Το θρακικό τοπίο
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOX_01.JPG
Τίτλος
Το θρακικό τοπίο
Περιγραφή
Ζώνη, Μικρά Δοξιπάρα (στον πρώην Δ. Κυπρίνου, Νομός Έβρου) φωτ 01.
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.