Βάρνα: Η πρόσοψη του Αγίου Αθανασίου «στα Λουτρά» (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_013.jpg
Τίτλος
Βάρνα: Η πρόσοψη του Αγίου Αθανασίου «στα Λουτρά» (το 1993)
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 13. Από τη μεσαιωνική Βάρνα (βυζαντινή, βουλγαρική, οθωμανική) σώζεται μόνον η θέση του παλαιού μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αθανασίου. Ο ναός, κέντρο της ελληνικής κοινότητας Βάρνας σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, καταστράφηκε το 1836 («πυρποληθείς τη δεκάτη πέμπτη Φεβρουαρίου») και «ανηγέρθη εκ βάθρων περικαλλής ως οράται αξίως και την Βάρναν τοις έργοις καυχάσθαι ανδρών φιλοκάλων και φιλοχρήστων αυτοχθόνων και αλλοδήμων...» στις 29 Αυγούστου του 1838, όπως αναφέρει η επιγραφή στο υπέρθυρο του εξωνάρθηκα.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Βάρνα.
Βουλγαρία.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.