Λεσβιακά τ. Γ΄ (1959)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λεσβιακά τ. Γ΄ (1959)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Επιστημονικό Περιοδικό

Παν. Ι. Σαμαράς, Ζ. Π. Καμπούρης, Κώστας Κοντός, Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, Β. Γ. Καλλιπολίτης, Παν. Νικήτας, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης, Γιάννης Λάσκαρις, Φρόσω Μ. Ζούρου, Πάνος Φραγκέλλης, Μαν. Ι. Κάβουρας, Δημ. Σκλεπάρης, Φιλ. Ε. Καραμάνης, Μιχ. Π. Κοντανέλλης, Στ.Εμμ. Παπαδάκης Λεσβιακά τόμος Γ΄ (Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη 1959)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Περιεχόμενα: Παν. Ι. Σαμαράς «Η Μυτιλήνη κατά τον ΙΘ΄ αιώνα» σσ. 3-16 (συνοδεύεται με αναδιπλούμενο χάρτη με την τοπογραφία της πόλης της Μυτιλήνης τον ΙΘ΄ αι.), Ζ. Π. Καμπούρης «Το σύστημα των πραγματευτών Ρωμαίων» σσ. 17-24, Κώστας Κοντός «Λεσβιακές ιδιωματικές λέξεις» σσ. 25-30, Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος «Τα πρώτα μνημεία της χριστιανικής λατρείας εις την Λέσβον» σσ. 31-40, Β. Γ. Καλλιπολίτης «Τράπεζαι προσφορών» (του Μουσείου Μυτιλήνης) σσ. 41-54, Παν. Νικήτας «Μύθοι» (λαογραφική συλλογή) σσ. 55-63, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης «Σημείωμα για τη διαλεκτική γραφή» σσ. 64-66, Γιάννης Λάσκαρις «Τα λείψανα της αρχαίας Ερεσού» (το κείμενο συνοδεύεται από μαυρόασπρες φωτογραφίες και χάρτη της αρχαίας Ερεσού) σσ. 67-74, Φρόσω Μ. Ζούρου «Μύθοι» (λαογραφική συλλογή) σσ. 75-81, Πάνος Φραγκέλλης «Το μοναστήρι του Κρεωκόπου» σσ. 82-91, «Ανέκδοτη έκθεση του ηγουμένου της Μονής Λειμώνος» σσ. 92-95, Μαν. Ι. Κάβουρας «Ένα σουλτανικό φιρμάνι» σσ. 96-99, Δημ. Σκλεπάρης «Τα φόβια» σσ. 100-103.

Η ενότητα: «Λεσβιακά Χρονικά» σσ. 104-143 περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Φιλ. Ε. Καραμάνης «Γρηγόριος Χρ. Παπαμιχαήλ» σσ. 104-107, Μιχ. Π. Κοντανέλλης «Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης» σσ. 108-114, Στέλιος Εμμ. Παπαδάκης «Μιχαήλ Στεφανίδης» σσ. 115-123, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης: «Ιστορικές αναζητήσεις» σσ. 126-137, «Για τη διάσωση των ιστορικών και καλλιτεχνικών μνημείων της Λέσβου» σσ. 138-143. Περιεχόμενα και Κατάλογος με χάρτες και φωτογραφίες σελ 144. Σύνολο σελ. 144.

>>>>> Στα Συνοδευτικά Κείμενα θα βρείτε σε μορφή pdf το άρθρο του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου «Τα πρώτα μνημεία της χριστιανικής λατρείας εις την Λέσβον»
Λέξεις - κλειδιά
Αρχαιότητες.
Βυζαντινή εποχή.
Γλωσσικό ιδίωμα.
Κλήρος, κληρικοί.
Λαογραφία.
Λέσβος.
Μοναστήρια.
Μύθοι, θρύλοι.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 19ος αι..
Οθωμανική εποχή.
Ρωμαϊκή εποχή.
Χάρτης.