Στη ρωσική φυλακίδα "Κολχίδα"
[Εικονογραφικό υλικό]