Χάλκινο «τάλαντο» από την Κύπρο
[Εικονογραφικό υλικό]