Κύριλλος ΣΤ΄, Η Αρχισατραπία του Ικονίου (1815, 2018)
[Βιβλιογραφία]