5 Επίτιτλο (φ. 1Γ) από το βυζαντινό Ευαγγέλιο του Μελενίκου
[Εικονογραφικό υλικό]