Μυστράς, Βροντόχι: Τομή και κάτοψη της Οδηγήτριας, καθολικού της Μονής Βροντοχίου
[Χάρτες]