Στην Πομπή των υποτελών στην Απαντάνα: Ελαμίτες και Αρμένιοι υποτελείς κομίζουν δώρα και φόρους (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]