Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης τ. Α΄ (1979)
[Βιβλιογραφία]