Άσσος / Μπεχράμκαλέ το 2015: Φυσιογνωμίες που ζωντανεύουν τις αρχαιότητες
[Φωτογραφικό υλικό]