Βιζύη / Vize το 1996: Τμήμα του αρχαίου Θεάτρου (1ος-2ος μ.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]