Ιερό Κλοπεδής: Θαυμάσιο αιολικό κιονόκρανο στον Ναό Β
[Φωτογραφικό υλικό]