Χατζηλίας, Ελληνικό Σχολείο Μ. Λειμώνος (2012)
[Βιβλιογραφία]