Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ετήσια έκθεση (2019)
[Κείμενα]