ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les Douanes à Byzance (1963) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Auzépy, «Déplacements de l'empereur dans la ville et ses environs», Hinterland (Variorum 1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (1978) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bank, Byzantine Art (1985) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bassett, Late Antique Constantinople (2004) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bowersock, Brown, Grabar (eds), Late Antiquity (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bréhier, Institutions (1949) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Buckton (ed.), Byzantium (1994) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Byzantine Art, Bode Museum (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Byzanz (2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Conrad (eds), Byz. and Early Islamic Near East I (1992) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Mediterranean World in Late Antiquity (1993) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Procopius (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cavallo (ed), The Byzantines (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cheynet, «Produits alimentaires» (2005) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Chondrogiannis, Byzantium (2017) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Clark, Twice a Stanger (2006) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Clark, Δυο φορές ξένος (2007) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Constantinople 1054-1261 (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cormack, Byzantine Art  (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cornucopia ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Dagron, «Poissons, pêcheurs» Hinterland (Variorum 1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Dagron, Γέννηση (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
El Cheikh, Byzantium Viewed by the Arabs (2004) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Evans, Justinian (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Evans, Wixom (eds), Glory of Byzantium (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Evans, Ιουστινιανός (1999) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Freely, Bosphorus (1993) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ