ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Freely, The Marmara (1998) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Heather, Goths and Romans (1994) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Hinterland (Variorum 1995) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Hoddinott, The Thracians (1981) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Hoddinott, Οι Θράκες (2001) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Loukopoulou, Thrace propontique (1989) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara G. R. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Svolopoulos, Thrace under the Hellenic Administration (1922) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Talbot (ed), Holy Women of Byzantium: Ten Saints’ Lives (DOS 1996) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
TIB 6 Thrakien (1991) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Treadgold, Army (1995) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Treadgold, Revival (1988) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Zahrut, «Die Perser in Thrakien» Αρχαία Θράκη (1997) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Αβραμέα, «Θράκη κατά την Ρωμαιοκρατία», Ι.Ε.Ε. τ. ΣΤ΄ (1976) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Βιζυηνός, Διηγήματα (ΝΕΒ, 1980) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Βλυσίδου, «Βυζαντινή Θράκη από μηχανογραφικό υλικό» (1989) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Βογιατζής, Πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη (1998) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Βουραζέλη-Μαρινάκου, Συντεχνίαι (1950) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Γέραγας, Εκ Θράκης, 1920-1922 (1925, 2005) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Ζαφείρης, Αν. Θράκη (2008) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Ηρόδοτος, Ιστορίαι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Θρακικά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Θρακική Επετηρίς (1897, 1991) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία