Άγ. Στέφανος Γεσίλκιοϊ, 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 14)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα