Δίγλωσση επιγραφή του Σαπώρ Α΄ στον θώρακα του αλόγου (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 101)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Δίγλωσση επιγραφή του Σαπώρ Α΄ στον θώρακα του αλόγου (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 101)
Επίσημη ονομασία
Επιγραφή στα σασανιδικά παχλαβί και στα ελληνικά
Περιεχόμενο / Είδος
Τιμητική – αναμνηστική επιγραφή, δοξάζει τον βασιλέα
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γλώσσα επιγραφής
Παχλαβί / Περσικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Αχούρα Μάζδα, Θεός.
Βραχογραφία.
Ελληνική γλώσσα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιδεολογία.
Ιράν.
Σαπώρ Α΄.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.