Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Νοέμβριος 1831 Α (Επιγρ. ΑΠΑΝ 03)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Νοέμβριος 1831 Α (Επιγρ. ΑΠΑΝ 03)
Επίσημη ονομασία
Κτητορική επιγραφή, Νοέμβριος 1831 πρώτο μέρος
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική επιγραφή, παραθέτει ονόματα.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων: 1,05 μ. μήκος, 0,60 μ. ύψος και 5-6 εκ, βάθος. Η επιγραφή είναι γραμμένη με μικρογράμματη γραφή.
Σημερινή θέση
Στην αρχική της θέση: στο υπέρθυρο της ΝΔ εισόδου του ναού στη Ν εξωτ. πλευρά του.
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευάστηκε το 1831
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
17/11/1831
Λέξεις - Κλειδιά
Επαγγελματική συντεχνία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.
Πόλη, Ρωμιοί επαγγελματίες.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.