Βοιωτικός Ορχομενός, υποτυπώδες χαρτογραφικό σκαρίφημα
[Χάρτες]