Πασπάτης, Βυζαντιναί Μελέται (Κ/Πολη 1877)
[Κείμενα]