Το Χιττιτικό Βασίλειο γύρω στα 1400 π.Χ. και η επέκτασή του μετά το 1340, επί της βασιλείας του Σουππιλουλιούμα Α΄
[Χάρτες]