Βαβυλώνιοι και Λυδοί από την Πομπή των υποτελών λαών (Περσέπολις)
[Φωτογραφικό υλικό]