Στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας: Μεταλλική ρόδα μίας από τις άμαξες (της νεκρικής πομπής;)
[Φωτογραφικό υλικό]