Αϊ-Γιάννης Πρόδρομος της Μακράς Γέφυρας: Η μικρή κόγχη του Ιερού στην ανατ. εξωτερική πλευρά του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]