Εύξεινος Πόντος και Αζοφική, χαρακτικό του 1799
[Χάρτες]