Η Πύλη των Καλιγαρίων / Εγρίκαπου, γενικό από την εσωτερική πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]