Η Μακρά Γέφυρα στη Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü: Τρεις από τις 174 καμάρες της γέφυρας στον π. Εργίνη (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_Bridge_011.jpg
Τίτλος
Η Μακρά Γέφυρα στη Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü: Τρεις από τις 174 καμάρες της γέφυρας στον π. Εργίνη (το 2003)
Περιγραφή
Γέφυρα στον Εργίνη ποταμό / τ. Ergene Nehri, στην παραποτάμια κωμόπολη Uzunköprü, φωτ 011. Τρεις από τις 174 καμάρες αυτής της εκπληκτικής λίθινης γέφυρας του 15ου αι. Το νερό του ποταμού είναι λίγο. Η πρασινάδα στον βάλτο έχει φουντώσει.
Χρόνος λήψης
18/4/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γέφυρα.
Εργίνης ποταμός / Ergene.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Υποδομές.