Μπροστά στη γέφυρα που κατασκεύασε ο Απολλόδωρος ο Δαμασκηνός στις Σιδηρές Πύλες, ο αυτοκράτορας Τραϊανός τελεί θυσία
[Εικονογραφικό υλικό]

RIDAN_Gen_C_003.JPG
Τίτλος
Μπροστά στη γέφυρα που κατασκεύασε ο Απολλόδωρος ο Δαμασκηνός στις Σιδηρές Πύλες, ο αυτοκράτορας Τραϊανός τελεί θυσία
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Ρωμαϊκό ανάγλυφο: μία από τις σκηνές του Κίονα στο Φόρουμ του Τραϊανού στη Ρώμη
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Απολλόδωρος ο Δαμασκηνός.
Γέφυρα.
Δακία.
Δίων Κάσσιος / Κάσσιος Δίων.
Δούναβης.
Θυσία, τελετουργία.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ρώμη.
Σιδηρές Πύλες.
Τραϊανός.