Μπροστά στη γέφυρα που κατασκεύασε ο Απολλόδωρος ο Δαμασκηνός στις Σιδηρές Πύλες, ο αυτοκράτορας Τραϊανός τελεί θυσία
[Εικονογραφικό υλικό]