Καρύδης, Kiel, Μυτιλήνης Αστυγραφία (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καρύδης, Kiel, Μυτιλήνης Αστυγραφία (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Δημήτρης Ν. Καρύδης, Machiel Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία (15ος-19ος αι.) με βάση αδημοσίευτες οθωμανικές και γαλλικές αρχειακές πηγές (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, εκδόσεις ΟΛΚΟΣ ΕΠΕ, Αθήνα 2000)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
960-8154-03-0
Αρχική έκδοση
Χρόνος Α΄ έκδ.
Στοιχεία

Η σημαντική αυτή εργασία είναι προϊόν μιας δεκαπενταετούς έρευνας σε αδημοσίευτες οθωμανικές και σε γαλλικές αρχειακές πηγές, που ξεκίνησε από το νησί της Λέσβου και επεκτάθηκε, χάριν της συγκριτικής μελέτης, στα νησιά Θάσος και Κως. Καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 15ο αι. έως τον 19ο αι., δίνοντας σημαντικά στοιχεία στους ερευνητές για την αστυγραφία της πόλης της Μυτιλήνης, καθώς και τη χωρογραφία της Λέσβου.

Εισαγωγή (Το περιεχόμενο του βιβλίου, οι πηγές και η μεθοδολογία έρευνας) σσ. 15-27. Ακολουθούν: Κεφάλαιο 1 (Οι πόλεις. Δημογραφική ανάπτυξη, πολεοδομική εξέλιξη, δημόσια κτίρια), Κεφάλαιο 2 (Οι περιφέρειες - Ανθρωπογεωγραφία και δημογραφική εξέλιξη), Κεφάλαιο 3 (Οι μεταβολές της παραγωγικής δομής σε συνάρτηση με τις φορολογικές προσόδους και τη δημογραφική εξέλιξη - Σχεδίασμα πολεοδομικής εξέλιξης), Κεφάλαιο 4 (Συγκρίσεις της Λέσβου με τις μεταβολές της παραγωγικής δομής στις νήσους Θάσο και Κω).

Πηγές (αδημοσίευτες αρχειακές πηγές) σσ. 213-214. Βιβλιογραφία σσ. 214-218. Ευρετήρια: κύριων ονομάτων σσ. 221-224, γεωγραφικών όρων σσ. 224-227. Κατάλογος πινάκων σελ. 228. Κατάλογος σελίδων οθωμανικών χειρογράφων σελ. 229. Κατάλογος φωτογραφιών σελ. 229. Σύνολο σελ. 232.

Λέξεις - κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αρχεία.
Γαλλικά Αρχεία.
Εθνολογία.
Θάσος, νησί.
Λέσβος.
Λιμάνι.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανικές πηγές.
Οθωμανική εποχή.
Οικονομία.
Παραγωγική μονάδα.
Πολεοδομική οργάνωση.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φόροι, φορολογία.
Φωτογραφικά Αρχεία.