Εσωτερική όψη της Αγίας Μαρίνας: Από το νότιο κλίτος προς το κεντρικό
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK2_036a.jpg
Τίτλος
Εσωτερική όψη της Αγίας Μαρίνας: Από το νότιο κλίτος προς το κεντρικό
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, ελληνορθόδοξη Αγία Μαρίνα (παλαιός μητροπολιτικός ναός της Φιλιππουπόλεως) φωτ 36α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μαρίνα, αγία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τρουλαία βασιλική.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.