Εσωτερική όψη της Αγίας Μαρίνας: Από το νότιο κλίτος προς το κεντρικό
[Φωτογραφικό υλικό]