Μόλυβος: Η Ν-ΝΑ πλευρά του Κάστρου και ο Λεπέτυμνος
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_002.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Η Ν-ΝΑ πλευρά του Κάστρου και ο Λεπέτυμνος
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 002. Η Ν-ΝΑ πλευρά του Κάστρου αντικρίζει τον κάμπο του οικισμού και τον ορεινό όγκο του Λεπέτυμνου.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Οχυρωματική τέχνη.