Μόλυβος: Η Ν-ΝΑ πλευρά του Κάστρου και ο Λεπέτυμνος
[Φωτογραφικό υλικό]