Μόλυβος: Η δεσποτική εικόνα του Χριστού στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου «εγράφη εν ημέραις Μ. Ασιατικού διωγμού 1914 Ιουνίου 25»
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_020.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Η δεσποτική εικόνα του Χριστού στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου «εγράφη εν ημέραις Μ. Ασιατικού διωγμού 1914 Ιουνίου 25»
Περιγραφή
Μόλυβος, φωτ 20. Άγιος Νικόλαος φωτ 04. Ο Χριστός και οι 12 απόστολοι γύρω. Ανάμεσα στην κεντρική απεικόνιση και τις πλαϊνές μικρογραφίες υπάρχουν δύο επιγραφές γραμμένες κατακόρυφα.
Η επιγραφή αριστερά: «Ως εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην σου διδούς, ελθέ και μεθ’ ημών και σώσον ημάς (εγράφη εν ημέραις Μ. Ασιατικού διωγμού 1914 Ιουνίου 25)».
Η επιγραφή δεξιά: «Ποτέ οι Μαθηταί σου ΧΣ, εν πλοίω χειμαζόμενοι, ανεβόων: Διδάσκαλε σώσον ημάς, απολλόμεθα και νυν ημείς κραυγάζομεν: Φιλάνθρωπε Σωτήρ ημών, ρύσαι ημάς εκ των αναγκών ημών, δεόμεθα.»
Το όνομα της αφιερώτριας είναι γραμμένο σε 4 αράδες στο κέντρο κάτω: «Δαπάνη / Ανθίπης Ομήρου / Δ. Καλογήρου / 1914».
Χρόνος λήψης
13/8/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη, λαϊκή.
Γυναίκες.
Δεσποτικές εικόνες.
Διωγμός 1913-1918.
Επιγραφή, επιγραφές.
Λέσβος.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Χριστός / Ιησούς Χριστός.