Ιερό Κλοπεδής: Ο επιβλητικός αναστυλωμένος κίονας με το αιολικό κιονόκρανο της ΒΔ γωνίας του Ναού Β
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_KLOPEDI_033.JPG
Τίτλος
Ιερό Κλοπεδής: Ο επιβλητικός αναστυλωμένος κίονας με το αιολικό κιονόκρανο της ΒΔ γωνίας του Ναού Β
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος αιολικoύ Ιερού Κλοπεδής, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 033. Στη ΒΔ γωνία του Ναού Β (τέλη 6ου ή αρχές 5ου αι. π.Χ.) οι αρχαιολόγοι, κατά τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου (2010-2014), για να δοθεί έστω και αμυδρά η αίγλη του αρχαίου ναού και λατρευτικού ιερού, τοποθέτησαν τους σπόνδυλους ενός κίονα και ένα αιολικού κιονόκρανου. Ο πρώτος ανασκαφέας Δ. Ευαγγελίδης, βρήκε στη θέση τους τις βάσεις των δύο κιόνων της ΒΔ γωνίας και κυκλικές εκβαθύνσεις για την τοποθέτηση των άλλων βάσεων.
Χρόνος λήψης
16/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιολικός ρυθμός.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Ιερό / Ιερά.
Κιονόκρανο.
Λέσβος.