Ιερό Κλοπεδής: Ο επιβλητικός αναστυλωμένος κίονας με το αιολικό κιονόκρανο της ΒΔ γωνίας του Ναού Β
[Φωτογραφικό υλικό]